Drake and Sundae Pups

Drake & Sundae females – 4 weeks old
Drake & Sundae males. 4 weeks old